B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Úklid lesů od černých skládek stojí miliony

Foto: redakce

Letošní houbařská sezóna byla bohatá na úlovky. Lidé bohužel ale nevyužívají les pouze jako prostředí pro relaxaci a zdroj lesních plodin. Často si ho pletou s odpadkovým košem. Coby prostor pro bezplatné odložení odpadů využívají bohužel i firmy.

Na lesních pozemcích zakládají neukáznění občané i různé firmy, a to v rozporu se všemi platnými předpisy, stále nové tzv. „černé skládky“. Děje se tak i přes fakt, že se v městech a obcích nachází příslušné sběrné dvory a vzrůstá počet kontejnerů na daný odpad. V letech 2011, 2012 a 2013 registroval státní podnik Lesy ČR, který obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) celkem 2 210 černých skládek, jejichž celková plocha dosáhla rozlohy cca 35 hektarů. Náklady na likvidaci těchto skládek ve zmiňovaných letech činily skoro 7 milionů korun, tato částka se však ještě zvýší, protože likvidace zjištěných skládek pokračuje i v roce 2014. „Pohled na znečištěné lesní plochy je opravdu smutný. Je neuvěřitelné, jak stále poměrně velkému množství lidí je stav našich lesů a přírody lhostejný,“ uvádí na vysvětlenou generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.
Počet Lesy ČR evidovaných černých skládek se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšil. V souvislosti s touto skutečností vzrostla také celková rozloha evidovaných skládek. „Optimističtí tak rozhodně nejsme. Zkušenosti ukazují, že stav v jednotlivých letech kolísá, jednou je skládek více, podruhé méně. I přesto, že Lesy ČR na problematiku veřejnost průběžně upozorňují, výrazné zlepšení stavu zatím nenastalo,“ uvádí Daniel Szórád. „Mírně pozitivně můžeme hodnotit snad jen skutečnost, že se na skládkách neobjevoval nebezpečný odpad, v naprosté většině šlo o odpad směsný - komunální,“ doplňuje Daniel Szórád.
Podle zákona o odpadech musí černé skládky likvidovat vlastníci pozemků na náklady původce. Hlavní tíha nákladů na odstranění černých skládek v lesích spravovaných LČR tak leží na podniku, nicméně jednotlivé organizační jednotky úzce spolupracují s obecními úřady a magistráty měst na zjištění původců skládek. Postupně mírně narůstá procento případů, kdy se podaří původce odpadů zjistit.
Černé skládky ohrožují životní prostředí nás všech. Jejich nebezpečnost je dána především charakterem odpadu, který je na nich uložen, jejich vzdáleností od vodních toků, propustností půdy a výškou hladiny spodní vody. Kontaminace půd a vodních zdrojů je největším rizikem černých skládek pro životní prostředí. Dochází tak ke škodlivému působení na rostliny a živočichy a samozřejmě i zápachu a estetickému znehodnocením okolní přírody.
Jednou z vyzkoušených metod, jak do budoucna účinně zabránit vzniku černých skládek, je nejen spolupráce s obcemi, ale také osvěta veřejnosti, a to jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak environmentální výchovou. Lesy ČR proto v rámci lesní pedagogiky a dále při akcích typu Den s Lesy ČR nebo Den Země seznamují děti, mládež i dospělé s tím, co do lesa patří a co ne. Jde o to, aby se ochrana životního prostředí stala pro všechny samozřejmostí tak, jako je tomu i v jiných vyspělých zemích.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz