B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Obchodní podmínky pro internetovou inzerci

1.Obecná ustanovení

a. Vydavatelství MAC, spol. s r.o. je provozovatelem a vydavatelem internetového portálu – www.uklidplus.cz

 

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce

a. Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky, případně na základě uzavřené smlouvy.
b. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti zejména pak: obchodní jméno objednatele, sídlo objednatele, adresu pro zaslání fakturace, IČO a DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné osoby, přesné zadání objednávané služby.
c. Objednatel objednávku v písemné formě doručí na adresu vydavatele poštou, faxem, osobně, emailem nebo elektronickým formulářem.
d. Potvrzením písemné objednávky ze strany Vydavatelství MAC, spol. s r.o je uzavřen smluvní vztah.

 

3. Inzertní podklady

a. Za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný objednatel reklamní kampaně.
b. Objednatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Vydavatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu objednatel přebírá veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývajících a je povinen nahradit vydavateli škody, které mu výše uvedeným jednáním objednatele vzniknou.

 

4. Vydavatelské podmínky

a. Pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu.
b. Pokud objednatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzen a kalkulován.

 

5. Právo odmítnout inzerát

a. Vydavatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
b. Vydavatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od objednatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

 

6. Neplnění zakázky

a. Zakázka se považuje za nesplnitelnou, brání-li jejímu splnění objektivně neodvratitelná a v době vzniku závazku nepředvídatelná překážka; takováto překážka má taktéž povahu okolnosti vylučující odpovědnost Vydavatelství MAC, spol. s r.o
b. Dojde-li v průběhu plnění zakázky k prodlení na straně objednatele, je Vydavatelství MAC, spol. s r.o od zakázky oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit. V takovémto případě je objednatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit poměrnou část ceny odpovídající doposud zrealizované části zakázky.

 

7. Platební podmínky

a. Cenu za zveřejnění objednané inzerce fakturuje Vydavatelství MAC, spol. s r.o objednateli 14 dní před zveřejněním inzerátu. Tato faktura se zasílá objednateli na adresu a osobu, která byla uvedena na objednávce inzerce. Vyfakturovaná cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury, není-li smluveno jinak.
b. Vydavatelství MAC, spol. s r.o považuje den vystavení daňového dokladu (faktury) dle čl. 7. písm .a) těchto smluvních podmínek za den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za zveřejnění inzertního sdělení je uhrazena připsáním požadované peněžité částky na účet Vydavatelství MAC, spol. s r.o.
c. Nebude-li cena za zveřejnění inzerce připsána na účet Vydavatelství MAC, spol. s r.o ve lhůtě stanovené v čl. 7 písm. a) těchto smluvních podmínek, je Vydavatelství MAC, spol. s r.o oprávněna postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak od smlouvy jednostranně odstoupit.

 

8. Reklamace

a. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost reklamního sdělení bez zbytečného odkladu po jeho zveřejnění. V případě vad zveřejněného reklamního sdělení je objednatel povinen uplatnit takto zjištěné vady spolu s uvedením nároku dle čl. 8 písm. b) těchto smluvních podmínek u Vydavatelství MAC, spol. s r.o nejpozději do 5 dnů od zveřejnění reklamního sdělení.
b. Objednateli vzniká v případě vadného zveřejnění jím objednaného reklamního sdělení ze strany Vydavatelství MAC, spol. s r.o nárok na slevu z ceny za zveřejnění inzerce, popř. na náhradní zveřejnění reklamního sdělení.
c. Vadným zveřejněním reklamního sdělení dle čl. 8 písm. b) těchto smluvních podmínek se rozumí zejména špatné zadání URL či záměna inzerce.

 

9. Závěrečná ustanovení

a. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky se realizují vždy po dohodě a za smluvní cenu.
b. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.
c. Tyto všeobecné podmínky tvoří součást ceníku nebo nabídky. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.
d. Tyto obchodní podmínky, jakož i právní vztahy na jejich základě vznikající a existující, se řídí právním řádem České republiky.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz