B2B MAGAZÍN O ÚKLIDU A PRO ÚKLID

Oborový adresář

Spolupracujeme

Legislativa

Ilustrační foto. Zdroj: internet

Fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. To jsou podnikatelské subjekty, s nimiž se z hlediska práva setkáváme ve sféře úklidu a čištění. Jaké jsou mezi nimi vlastně rozdíly?

Problematikou ochranných pomůcek se zabývá JUDr. Eva Dandová, právnička Českomoravské konfederace odborových svazů, která v tištěné verzi magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ č. 6/2011 publikuje článek nazvaný Otazníky kolem ochranných pracovních pomůcek. „Jak je patrno z dotazů čtenářů, tato problematika způsobuje v praxi neustále problémy,“ píše Dandová.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou dvě – dohoda o provedení práce (dohoda o PP) a dohoda o pracovní činnosti (dohoda o PČ) a jsou upraveny části třetí ZP, v ustanoveních § 74 až 77 ZP. Dohody o PKMPP jsou považovány za závislou práci, jejich právní význam v druhém ZP bezpochybně vzrostl. Této problematice se věnuje stálá spolupracovnice redakce magazínu Úklid + čištění JUDr. Eva Dandová z právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů.

Letošní druhé číslo tištěné verze magazínu Úklid + čištění přináší mimo jiné i stať převzatou z publikace Sociální nakupování: Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek. Článek se zabývá postupem zadávání veřejných zakázek, který zohledňuje jedno nebo více sociálních hledisek: pracovní příležitosti, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, sociální začlenění (včetně zdravotně postižených osob), rovné příležitosti, přístupnost, uzpůsobení podmínek pro všechny, zohlednění kritérií trvale udržitelného rozvoje včetně otázek etického obchodu6 a širší dobrovolné dodržování sociální odpovědnosti firem (SOF) při současném dodržování zásad zakotvených ve Smlouvě o fungování EU (SFEU) a směrnicích o veřejných zakázkách.

Zákoník práce 2011. Zdroj: internet

S ohledem na změny v zákoně o důchodovém pojištění (zákon o DP) nastalé k 1. lednu 2010  dochází stále ještě v praxi k určitým nejasnostem ohledně zaměstnávání pracujících důchodců. Letošní druhé číslo tištěné verze magazínu Úklid + čištění přináší článek JUDr. Evy Dandové, pracovnice Českomoravské konfederace odborových svazů a uznávané odbornice na problematiku pracovního práva. Autorka ve své stati osvětluje důležitá fakta týkající se první etapy důchodového pojištění, podmínek nároku na důchody, nároků na řádný starobní důchod či zvyšování důchodu.

Zákoník práce byl novelizován zákonem č. 347/2010 Sb. Zdroj: internet

Redakce časopisu Úklid + čištění pravidelně spolupracuje s JUDr. Evou Dandovou z právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Tentokrát jsme právničku požádali o informace týkající se letošních novinek v legislativě, které se týkají mimo jiné i pracovních podmínek v oboru úklidu a čištění.

Nařízení REACH ukládá, že dodavatel látky nebo přípravku musí poskytnout příjemci látky nebo přípravku bezpečnostní list.

Série článků o chemii v úklidu se chýlí ke konci a je čas si říct také něco o legislativních otázkách. Zaměříme se pouze ve stručnosti  na úklidové prostředky na bázi chemie, a budeme muset nechat stranou prací a mechanické úklidové prostředky.

Je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození podlah, a v případě potřeby provést nutnou údržbu. K možným rizikům patří díry, praskliny a uvolněné koberce a rohožky.

Statistické údaje uvádějí, že 10 až 15% všech smrtelných úrazů na pracovišti je v Evropě spojeno s prováděním údržby. 25. 11. 2010 byla proto v Bruselu uspořádána konference, která ukazuje, jak může bezpečná údržba zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Velkým problémem našich měst jsou také znečištěné chodníky, na úklid stále chybí dostatek peněz

Žít ve zdravém městkém prostředí, užívat si veřejné zeleně a čistá dětská hřiště – to je nepochybně vůle a přání valné většiny občanů naší země. O potřebu čistého veřejného prostoru by se měly starat samosprávy měst a obcí. Jak úspěšně či neúspěšně se ke své povinnosti staví?

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut

Přestávka v práci je upravena v § 88 Zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. V praxi přináší možnosti přestávky  řadu dotazů, zastavme se tedy nad legislativou podrobněji.

QUARTAL MEDIA informuje

Ke konci roku 2012 bylo ukončeno vydávání tištěného čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, který se věnoval problematice pohřebnictví.
Oborový B2B magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ vychází v tištěné podobě již osmým rokem. Můžete si jej přečíst i v elektronické verzi, která je zdarma k dispozici na portálu floowie.com
V loňském roce bylo zastaveno vydávání elektronické verze dvouměsíčníku s názevem ÚKLID+ [INFO]. Všechna vydaná čísla jsou dostupná v našem archivu a na portálu floowie.com

Aktuální elektronická verze magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ

Magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ v plnohodnotné elektronické verzi pro PC, Mac, Android a iOS

Kompletní archiv všech dosud vydaných čísel najdete volně přístupný zde

Doporučujeme

 

UKLIDPLUS.CZ je internetový portál magazínu ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, který vychází jako dvouměsíčník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@uklidplus.cz, www.uklidplus.cz